• २६ असार २०८१, मंगलवार

नुवाकोट र रसुवाका कृषक सम्मानित

विदुर- राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोट मार्फत जिल्लाको उत्कृष्ट तीनजना किसानलाई बुधबार केन्द्रको कार्यालय विदुरमा नगद रु १५ हजारसहित सम्मान गरेको छ ।

सम्मानित हुनेमा शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं ८ का रामप्रसाद पुडासैनी, म्यागङ गाउँपालिका वडा नं ४ का सुरेन्द्र तामाङ र विदुर नगरपालिका वडा नं १३ का दीपक खड्का रहेका छन् ।

/;’jfsf pTs[i6 ls;fg ;Ddflgt M lqz”nL, !$ k’; M …/fi6«klt pTs[i6 s[ifs k’/:sf/Ú sfo{qmd cGtu{t s[lif 1fg s]Gb| g’jfsf]6dfkm{t lhNnfsf] pTs[i6 tLghgf ls;fgnfO{ a’waf/ s]Gb|sf] sfof{no ljb’/df gub ? kGw| xhf/;lxt ;Ddfg ub}{ . ;Ddflgt x’g]df /;’jfsf] uf];fO{s’08–% sf sfN;fª tfdfª, uf];fO{s’08–^ sf k|df]bs’df/ ltt’ª / gf}s’08–^ sf kf;fª nfdf -ltt’ª_ /xg’ePsf] 5 . tl:a/ M/fdxl/ Gof}kfg]÷/f;;

त्यस्तै सोहि कार्यक्रम अन्तरगत रसुवाका तीन कृषक पनि नगद सहित सम्मानित भएका छन् । सम्मानित हुनेमा रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ५ का काल्साङ तामाङ, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ६ का प्रमोदकुमार तितुङ र नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ६ का पासाङ लामा (तितुङ) रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्